کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران ابنیه فنی آذربایجان

کارگران ابنیه فنی اذربایجان در ادامه بی‌توجهی مسئولان راه‌آهن به پرداخت مطالبات خود، روز سه شنبه 8 آذر ماه با برپایی تجمعی از مسئولان استانی درخواست کردند به موضوع مطالبات آنها قبل از تغییر پیمانکار رسیدگی کنند.

نماینده کارگران معترض، با اعتراض به بی‌توجهی مسئولان استانی در واکنش به شرایط سخت شغلی کارگران ابنیه فنی راه آهن در نتیجه حضور پیمانکاران، گفته است: کارگران خواستار توجه مسئولان به وضعیت قراردادها، امنیت شغلی و سایر مزایای قانونی خود از جمله برخورداری از مزایای بیمه تکمیلی و بازنگری در اجرای طبقه‌بندی مشاغل می باشند. وی همچنین افزود بخش دیگری از مطالبات کارگران ابنیه فنی راه آهن آذربایجان تامین امنیت شغلی است. گفتنی است به طور مشخص کارگران پیمانکاری به سبب کوتاه بودن قراردادهای کاری فاقد امنیت شغلی هستند.