کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارکنان راه آهن با مطالبه بازگشت به کار کارگران اخراجی

جمعی از کارگران لوکوموتیوران راه آهن در استان کرمان روز یکشنبه 30 اردیبهشت ماه در اعتراض به مسائل معیشتی و شغلی خود و همچنین بحث اخراج تعدادی از همکاران خود اعتراض کردند.

کارکنان و کارگران راه آهن نسبت به وضعیت حقوقی خود معترضند و خواستار بازگشت به کار چند نفر از همکارانشان شدند که در جریان اقدام برای جلوگیری از اخراج کارگران امضا جمع آوری کرده بودند.آنها تحقق کلیه مطالبات خود را شرط پایان اعتراض خود اعلام کرده و اعلام نمودند بازگشت همکاران اخراجی از مهمترین مطالبات آنان میباشد.