کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارکنان درمانی و پرستاران لرستان

پرستاران شاغل در مراکز درمانی استان لرستان روز شنبه 14 بهمن ماه با برپایی تجمع اعتراضی مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی نسبت به عدم رسیدگی مسئولان به مطالبات صنفی و معیشتی خود اعتراض کردند.

پرستاران و کادر درمان نسبت به تعرفه‌گذاری‌ها در حقوق پرداختی به پرستاران و سطح پایین حقوق خود اعتراض دارند و خواهان رسیدگی به معضلات صنفی و معیشتی این قشر شدند.گفتنی است آنها همچنین  نسبت به افزایش ساعات کار و اعمال اضافه کاری اجباری و پرداخت نشدن مزایا اعتراض دارند.گفتنی است که ساعت کار پرستاران را از ۱۶۰ ساعت در ماه به ۱۷۵ ساعت افزایش داده اند،بدون آنکه مبلغی به دستمزدهایشان افزوده شود و برای هر پرستار نیز در ماه ۵۰ ساعت اضافه کاری اجباری تعیین شده است.