کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع پزشکان خانواده استان فارس

گروهی از پزشکان خانواده در استان فارس، روز شنبه ۱۵ آذر ماه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود دست به تجمع زدند.

پزشکان خانواده استان فارس با برپایی این تجمع مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی خواستار پرداخت ۴ تا ۶ ماه دستمزد معوقه، پرداخت حق بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی و همچنین پرداخت سرانه خود شدند.