کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع ناظران کشاورزی سراسر کشور

بنا به گزارش منتشره، روز دوشنبه 31 تیرماه، جمعی از ناظران کشاورزی سراسر کشور در اعتراض به عدم وجود قانون جذب و استخدام  در وزارتخانه و عقد قرارداد دائم، مقابل وزارت جهاد کشاورزی در تهران، تجمع کردند.

بنا به گفته معترضین، این کارکنان که قراردادی هستند و به صورت “قرارداد محصول” با وزارت جهاد کشاورزی کار می‌کنند، با توجه به نوع محصول، قرارداد دارند و گاهی دو ماه در سال، گاهی ۵ ماه و گاهی هم بیشتر اما هیچ چشم‌انداز روشنی در مقابل آنها وجود ندارد. آنها خواستار جذب و استخدام هستند.