کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع معلمان مدارس خارج کشور

روز شنبه 12 مهرماه، معلمان مدارس خارج از کشور با خواست پرداخت  مطالبات ارزی خود در مقابل وزارت آموزش‌ و پرورش رژیم در تهران تجمع کردند.

معترضان می گویند، امسال با توجه به مشکلات ارزی پیش آمده اوضاع پرداختی‌های معلمان خارج از کشور نیز با دشواری‌هایی روبرو شده است. بطوریکه برای گذاران زندگی در کشورای دیگر دچار مشکلات عدیده ایی شده اند. یکی از معلمان حا ضر در تجمع می گوید ” برخی از آنها خودرو، مسکن و اموالشان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فروخته‌اندتا بتوانند هزینه‌های زندگی در خارج از کشور را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پرداخت کنند ولی اکنون با بازگشت به ایران مطالبات خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دریافت نکرده اند.