کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع معلمان خرید خدمتی در اصفهان

تجمع معلمان خرید خدمتی در اصفهان

جمعی از معلمان خرید خدمتی اصفهان روز دوشنبه 15 اسفند مامه در مقابل ساختمان آموزش و پرورش این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع این معلمان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و نادیده گرفته شدن دیگر مطالباشان صورت گرفته است. علاوه براین آنها خواستار تحصیل رایگان برای همه کودکان و پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و آزادی همه معلمان زندانی و بسته شدن پرونده های امنیتی تشکیل شده برای معلمان معترض شدند.