کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع مرغداران در سالن وزارت جهاد کشاورزی

 

شماری از مرغداران روز سه شنبه 18 بهمن ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان وزارت جهاد کشاورزی واقع در تهران، دست به تجمع زدند.

این تجمع در اعتراض به روند کنونی که منجر به نابودی صنعت استراتژیک طیور کشور خواهد شد، صورت گرفت. در جریان این تجمع ماموران رژیم با محاصره تجمع کنندگان سعی در متفرق کردن آنها را داشتند. به دنبال،مرغداران که از سایر شهرها به تهران آمده بودند در یکی از سالن های جهادکشاورزی جمع شدند تا صحبت های خود را با مقامات مطرح کنند که این گفتگو به مشاجره کشیده شد.