کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع مالباختگان شرکت رضایت خودرو و طراوت نوین تاکستان

روز جمعه سیزدهم مردادماه، جمعی از مالباختگان شرکت رضایت خودرو و طراوت نوین تاکستان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، دست به تجمع زدند.

این شهروندان با سردادن شعارهایی اعتراضی، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. بر اساس گزارش منتشر شده، شهروندان معترض، علیرغم پرداخت وجه خودرو ثبت نامی به این شرکت ها، تاکنون موفق به دریافت خودرو و یا پس گرفتن مبالغ پرداختی خود نشده اند.