کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع فرهنگیان و بازنشستگان کشوری

روز چهارشنبه 12 تیر ماه شماری از فرهنگیان و بازنشستگان کشور با آمدن به تهران و برپایی تجمع مقابل صندوق بازنشستگی کشور خواستار برآورده شدن مطالبات خود شدند.
معترضان، بدنبال فراخوان قبلی فرهنگیان و بازنشستگان با برپایی مقابل صندوق بازنشستگی کشور واقع در میدان فاطمی تهران و در دست داشتن پلاکاردهایی نسبت به “عدم پرداخت مطالبات و حقوق بازنشستگی، بیمه نا کار آمد و همچنین بی تفاوتی و عدم تلاش برای باز گرداندن اموال و ذخایر به غارت رفته سهامداران صندوق بازنشستگی” اعتراض کردند.