کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار کردستان

تجمع رانندگان مرکز بهداشت در سنندج

بنا به گزارش دریافتی، شماری از رانندگان مرکز بهداشت در شهر سنندج در اعتراض به حقوق ناچیز خود تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، این رانندگان روز دوشنبه 1 مهرماه، به علت پایین بودن حقوق خود  که کفاف هزینه های  زندگی را نمی کند دست از کار کشیدند و در محل کار خود دست به تجمع زدند. تا دریافت این خبر اعتراض آنان هنور به جایی نرسیده است.