کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع دوباره کارگران کارخانه شیر بردسکن

گروهی از کارگران کارخانه شیر بردسکن روز پنجشنبه 19 مرداد ماه با برپایی تجمعی خواستار بازگشایی کارخانه و بازگشت به کار خود شدند.

به گفته کارگران معترض، این کارخانه که از شهرویور سال 97 تعطیل شده است، سال گذشته با پیگیری کارگران مدیرعامل  بدهی کارخانه را تسویه و تمام احکام لازم را برای بازگشایی کارخانه گرفت. آنها همچنین افزودند،حتی نامه اجرای احکام را هم گرفته اند و مأمور اجرای حکم برای بازگشایی کارخانه در محل حاضر شد اما رئیس دادگستری منطقه جلوی اجرای احکام را گرفته است. گفتنی است، تعطیلی این کارخانه ۳۳ نفر را به صورت مستقیم و حدود ۷۰ نفر را به صورت غیرمستقیم از اشتغال منع کرده است.