کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع دانشجویان پزشکی دانشگاه اصفهان

شماری از دانشجویان پزشکی دانشگاه اصفهان روز پنجشنبه 17 مهر  ماه در اعتراض به برگزاری آزمون حضوری در این دانشگاه با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا،  دست به تجمع زدند.

دانشجویان معترض با برگزاری تجمع در محوطه دانشگاه نسبت به  برگزاری همزمان آزمون حضوری برای۳۰۰دانشجو در یک سالن در هفته آینده اعتراض کردند. آنها می گویند بسیاری از این دانشجویان در بیمارستان ها در معرض ویروس کووید۱۹ بوده اند و برگزاری حضوری این آزمون برای سایر دانشجویان بسیار خطرناک می باشد.