کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع دانشجویان دانشگاه های تهران

جمعی از دانشجویان عدالتخواه دانشگاه‌های تهران روز شنبه 26 اسفندماه در اعتراض به روندِ مذاکراتِ مزدی،مقابلِ وزارتِ کار تجمع کردند.

این دانشجویان مذاکراتِ شورایعالی کار را سه‌جانبه نمی‌دانند و می‌گویند وزنه‌ی گروه کارفرمایی و دولتی به دلیلِ قرار گرفتنِ در یک سو،بیش از گروهِ کارگری است.این در حالی است که دولت در این مذاکرات باید نقشِ میانجی‌گری را بازی کند.گفتنی است،نشستِ شورایعالی کار با حضورِ گروه دولتی،کارفرمایی و کارگری آغاز شده است.قرار است در این جلسه بر سرِ تعیین دستمزدِ کارگران در سال ۱۴۰۳ مذاکره شود اما تاکنون هیچ نتیجه ای از این جلسه و بررسی مطالبات اقشار صنفی از جمله کارگران حاصل نشده است.