کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع دانشجویان دانشگاه تهران

براساس گزارش منتشره، روز سه شنبه 19 آذرماه، جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در دفاع از حقوق کارگران دست به تجمع زدند.

دانشجویان معترض با سردادن شعار و در دست داشتن پلاکاردهایی ضمن دفاع از حقوق کارگران، خواستار تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری شدند. گفتنی است در جریان این تجمع ماموران حراست با محاصره تجمع کنندگان و تهدید دانجشویان سعی در متفرق کردن آنها داشتند. ولی دانشجویان بی توجه به حضور عوامل رژیم به تجمع خود ادامه دادند. گفته می شود چند تن از دانشجویان توسط ماموران حراست بازداشت شده اند.