کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع دانشجویان دانشگاه تبریز و دانشگاه کردستان علیه تجاوز دولت فاشیست ترکیه به روژآوا

روز سه شنبه 23 مهرماه، جمعی از دانشجویان دانشگاه تبریز و دانشگاه کردستان در سنندج به طور جداگانه تجمع کردند.

بنا گزارش منتشره، جمعی از دانشجویان دانشگاه تبریز در حمایت از مقاومت روژاوا و محکوم کردن حملات حکومت فاشیست ترکیه و جهادی‌های تحت حمایتش، در محوطه دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز تجمع کردند. آنها با در دست داشتن پلاکاردهایی که بر روی آنها نوشته شده بود: “نه به جنگ” ، “نه به فاشیسم” و “زنده باد روژاوا” ، حمایت خود از مقاومت روژاوا را اعلام کردند. همچنین در خبر دیگری آمده است،  همزمان دانشجویان دانشگاه کردستان در سنندج در حمایت از مقاومت روژاوا و محکوم کردن حملات ارتش ترکیه با سردادن شعار های اعتراضی از جمله ” اردوغان فاشیست” و ” رنده باد مقاومت روژآوا حمایت خود از مقاومت روژاوا را اعلام کردند.