کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع خانواده های کارگران بازنشسته فولاد

جمعی از خانواده های کارگران بازنشسته مشمول حالت اشتغال فولاد، روز شنبه 12 مهر ماه با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان وزارت کشور خواستار رسیدگی به مطالبات مزدی خود شدند.

آن ها اهم مطالبات خود را اجرای تبصره یک ماده ۴۰ مصوبه سوم دی ماه سال ۹۱، عنوان کردند. این معترضان می گویند “حدود ۲۸۰ نفر از خانواده‌های کارگران بازنشسته فولاد هستند که سالهاست مطابق با مصوبه سوم دی ماه ۹۱ مجلس حقوق دریافت نمی‌کنند.” آن ها افزودند: “ماده ۴۰ تاکید دارد حقوق بازنشستگی فولاد مطابق با آخرین حقوق تعیین و هر ساله متناسب با افزایش ضریب حقوق شاغلان دستگاه‌ها اضافه و به شکل تبصره یک عمل شود. در تبصره یک این ماده قانونی نیز آمده؛ حقوق بازنشستگی مشمولان حالت اشتغال مشابه کارکنان همتراز تطبیق و اعمال گردد”.