کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

تجمع جمعی از فعالین زن در رابطه با مرگ شلیر رسولی

روزشنبه ۱۹ شهریور ماه، جمعی از فعالین دفاع از حقوق زنان سنندج در اعتراض به مرگ شلیر رسولی در مقابل دادگستری این شهر تجمع کرده و با قرائت بیانیه نسبت به این اتفاق واکنش نشان دادند.

در بخشی از بیانیه آمده است، آنچه امروز ما را وادار به واکنش نموده است و به شکل روشنی خودنمایی می کند سیستماتیک بودن این خشونت هاست،متاسفانه نه تنها سازوکاری برای باز داشتن فرد صاحب قدرت از ارتکاب خشونت وجود ندارد،بلکه در یک توافق نانوشته اعمال خشونت بر زنان عادی سازی شده و عواقب جدی ای متوجه خشونت گران نیست. آزارهایی که علی رغم آشکار بودنشان در تمامی این سال ها نادیده گرفته شده اند. ما زنان ضمن محکوم کردن این رفتار شنیع و ضد انسانی، از تمامی فعالین حقوق بشر  در ایران و جهان تقاضا می کنیم که در این رابطه سکوت خود را بشکنند و به جدی وارد میدان شوند. ازتمامی مسئولین امنیتی و قضایی  می خواهیم رنج زنان خشونت دیده ی تجاوز را کوچک نشمرده وبا اعمال قوانین بازدارنده و سخت گیرانه برای متجاوزگران فضایی امن را برای افراد جامعه مهیا نمایند. ما به جد خواهان پیگیری خون به ناحق ریخته شلیر رسولی ها که قربانی خشونت شده اند هستیم و این رفتارهای ضد انسانی را محکوم می نماییم.