کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع بازنشستگان کشوری در کرمانشاه

جمعی از بازنشستگان کشوری، مخابرات و تامین اجتماعی، روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشور در کرمانشاه، دست به تجمع زدند.

بازنشستگان معترض در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان،خواستار “اجرای صحیح مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، ترمیم مستمری‌ های خود، بهبود شرایط معیشتی، ارائه خدمات درمانی رایگان و پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی” شدند.