کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی

بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در شهرهای بجنورد، تبریز، رشت و اراک روز یکشنبه اول اسفند‌ماه در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استانهای خود دست به تجمع زدند.

بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها ،مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند. آنها خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند.