کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع بازنشستگان مخابرات در تهران

روز یکشنبه 9 مرداد ماه جمعی از بازنشستگان مخابرات تهران در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان در خیابان “سردار جنگل” دست به تجمع زدند.

در جریان این تجمع نیروهای انتظامی خود را به محل تجمع رسانده و سعی داشتند با زور و تهدید به بازداشت، معترضان را متفرق کنند. ولی بازنشستگان معترض بی اعتنا به این تهدیدات و باسردادن شعارهای اعتراضی خواستار تحقق کلیه مطالبات معوقه و آزادی کلیه همکاران بازداشتی خود که در تجمع روز شنبه در اهواز بازداشت شده بودند، شدند.