کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف

شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی روز شنبه ۱۵ مرداد ماه، در شهرهای اردبیل، اراک و اهواز دست به تجمع زدند.

تجمع بازنشستگان در اعتراض به عدم افزایش حقوق و مستمری‌ها، عدم اجرای کامل همسان‌سازی و عدم تحقق دیگر مطالبات‌شان صورت گرفته است. تجمع کنندگان با سر دادن شعارهایی از قبیل “مصوبات شورا اجرا باید گردد” و ” کارگر زندانی آزاد باید گرد” ضمن حمایت از فعالین کارگری دربند خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.