کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در اراک

در ادامه تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف، جمعی از این بازنشستگان در مقابل ساختمان این سازمان در اراک، دست به تجمع زدند.

این بازنشستگان مهم‌ترین مورد اعتراض خود را اجرا نشدن ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی عنوان کردند و افزودند: امسال الزامات قانون در مورد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اجرایی نشد؛ در حال حاضر، دریافتی بازنشستگان با در نظر گرفتن افزایش سال جدید، یک‌سوم خط فقر است. این بازنشستگان در عین حال، خواستار برخورداری از درمان رایگان و خدمات رفاهی مکفی شدند.