کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اینترن‌های دانشگاه علوم پزشکی اهواز

اینترن‌های دانشگاه علوم پزشکی اهواز روز شنبه 1 مرداد ماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات خود و وضعیت نابسامان آموزشی در در برابر سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز تجمع کردند.

اینترن‌های این دانشگاه با در دست داشتن دست نوشته‌هایی خواهان حقوق برابر با شرایط کاری خود شدند. آنها به مشخص نبودن زمان پرداخت معوقات خود اعتراض دارند. کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با تجمع در برابر سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ضمن انتقاد به عدم رسیدگی این دانشگاه به وضعیت نامناسب دوره اینترنی پزشکی، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت آموزشی، رفاهی و معیشتی خود شدند. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در زمان شیوع کرونا در این استان بسرعت وارد کار شدند. بکارگیری این دانشجویان در بیمارستان‌ها اجباری بود. به آنها اخطار داده شده بود، اگر از حضور در بیمارستان‌ها خودداری کنند، آن ترم اخراج خواهند شد.