کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعضای تعاونی مسکن شهرسازی شیراز

 

صبح روز دوشنبه 28مرداد ماه، جمعی از اعضای تعاونی مسکن شهرسازی شیراز برای احقاق حقوق خود مقابل استانداری فارس دست به تجمع زدند.

یکی از افراد حاضر در تجمع با بیان اینکه  تمامی اعضا خواستار حق ضایع شده خود و خانواده هایشان هستند تصریح کرد: سال 85 تعاونی مسکن شهرسازی شیراز متعهد شد 308 واحد در شهر صدرا برای اعضا و کارمندان خود بنا کند. به همین منظور هریک از اعضاء مبلغ 15 میلیون به حساب تعاونی وازیر کرده اند. قرار بود این واحد ها در طول سه سال تحویل صاحبانشان داده شود، اما امروز بعد از 14سال هنوز موفق به دریافت واحدهای مسکونی خود نشده اند.