کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کشاورزان در لنجان

بنا به گزارش منتشره، روز چهارشنبه ۵ تیر ماه، کشاورزان شهرستان لنجان در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.
برپایه این گزارش، کشاورزان شهرستان لنجان واقع در استان اصفهان در اعتراض به بستن آب رودخانه زاینده رود در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع اعتراضی برپا کردند. آنها خواهان باز شدن آب زاینده رود هستند