کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی رجال

جمعی از کارگران پتروشیمی رجال روز سه شنبه 7 دیماه با برپایی تجمعی خواستار دریافت دستمزدها و مزایای معوقه خود شدند.

کارگران پتروشیمی رجال در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی خواستار پیگیری حقوق خود از سوی اداره کار سازمان منطقه ویژه و بررسی مشکلات خود می باشند.  آنها می‌گویند که از پاداش کار در روزهایی کرونایی که در سایر شرکت‌های منطقه پرداخت شده، بهره‌مند نشده‌اند.  پرداخت متناسب مزایای رفاهی و انگیزشی به کارگران شاغل در پتروشیمی‌های منطقه، یکی از مهم‌ترین خواسته‌های آن‌ها است. به گفته آنها؛ حتی در سال‌هایی که شرکت‌ها با افزایش سطح تولید روبرو بودند، این مورد را نادیده گرفته‌اند.