کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران نیروگاه برق شوباد کهنوج

تجمع اعتراضی کارگران نیروگاه برق شوباد کهنوج

تجمع اعتراضی کارگران نیروگاه برق شوباد کهنوج

روز چهارشنبه 16 مرداد ماه، شماری از کارگران نیروگاه برق شوباد کهنوج در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی، مقابل فرمانداری شهرستان کهنوج دست به تجمع زدند.

کارگران معترض که در بخش انتظامات و حراست نیروگاه مشغول به کارند، در این خصوص می گویند، مدتی است که  از کارشان اخراج شده اند و به شکل جانشین مرخصی و روزمزد در حال کار هستند. این درحالی است که هرکدام از آنها نیز دارای چندین ماه دستمزد معوقه می باشند.  کارگران معترض با برپایی این تجمع و در دست