کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران معدن نورآباد

شماری از کارگران برق نور آباد استان لرستان، روز شنبه 29 اردیبهشت ماه، نسبت به تبعیض در حقوق و مزایای دریافتی خود اعتراض کردند.

چندین سال است که کارگران اداره برق نور آباد استان لرستان از مسئولان شرکت درخواست رفع تبعیض و بهبود وضعیت شغلی و مزایای دریافتی با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را دارند اما تاکنون تغییری در شرایط شغلی و مزایای دریافتی ایجاد نشده است. به گفته یکی از کارگران، میزان دریافتی آنها با توجه به رشد سرسام‌آور قیمت اجناس مصرفی و غیر مصرفی کفاف معاش زندگیشان را نمی‌دهد.