کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران فصلی هفت تپه

کارگران فصلی هفت تپه روز پنجشنبه 1 اردیبهشت ماه در اعتراض به وضعیت شغلی خود دست به یک تجمع اعتراضی زدند.

این کارگران خواهان تغییر وضعیت شغلی و تعیین‌تکلیف قراردادهایشان هستند. بد عهدی مدیریت هفت تپه از جمله موضوعاتی است که کارگران به آن اعتراض دارند و خواهان تغییر در وضعیت قراردادهای خود می‌باشند. این کارگران در چند سال گذشته همواره بدنبال کسب حقوق و مزایای شغلی خود هستند. اما همیشه با تهدید و دستگیری و زندان مواجه شده‌اند. ولی با وجود همه سرکوب و دستگیری‌های صورت گرفته، صدایشان خاموش نشده است.  آنها می گویندبا این ناامنی شغلی و حقوق‌های ناچیز نمی‌توانند حداقل‌های زندگی خود و خانواده‌هایشان را تامین کنند.