کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری گناوه به همراه خانواده هایشان

روز پنجشنبه 6 تیرماه، شماری از کارگران خدماتی شهرداری گناوه به همراه خانواده هایشان دراعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.
برپایه گزارش منتشره، این کارگران که دارای چندین ماه دستمزد معوقه می باشند در خصوص اعتراض خودمی گویند، مقامات شهرداری از چندین ماه پیش تاکنون به بهانه های مختلف از پرداخت دستمزدهای آنها خودداری می ورزد و همین امر باعث بروز مشکلات معیشتی زیادی برای خانواده هایشان شده است. آنها با در دست داشتن پلاکاری اعلام کردند تا رسیدن به کلیه مطالباتشان دست از اعتراض و تجمع برنخواهند داشت.