کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری باقرشهر

روز چهارشنبه ۵ تیر ماه جمعی کارگران شهرداری باقرشهر واقع در شهرستان “ری” از توابع تهران در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود دست به تجمع زدند.
معترضان با علاوه بر خواست افزایش دستمزدها با برپایی تجمع مقابل ساختمان شواری شهر نسبت به جریمه های متمادی از سوی پیمانکار نیز اعتراض کردند. به گفته این کارگران، رئیس شورای شهر باقرشهر به جای رفع مشکل کارگران، ضمن تهدید آنها گفته است: در صورت ادامه تجمع و اعتراض، بدون پرداخت دستمزد، همه کارگران را از کار اخراج خواهد کرد.