کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکت هفت تپه

روز چهارشنبه 5 آذر ماه برای چندمین بار متوالی کارگران بخش های مختلف شرکت هفت تپه در اعتراض به عدم دریافت مطالبات مزدی، خود‌ در محوطه این شرکت دست به تجمع زدند.

بر اساس گزارش منتشره، کارگران بخش‌های مختلف مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت هفت‌تپه در حین شیفت کاری، دست به اعتراض زده و با در دست داشتن بنرهایی بر لزوم توجه به مطالبات به حق و قانونی خود و همچنین خلع ید از مالکان کنونی شرکت تاکید کردند. به گفته یکی از کارگران: “اسدبیگی همچنان به رویه پیشین خود عمل کرده و از انجام امور مربوط به مطالبات قانونی کارگران سر باز می‌زنند.” وی همچنین می افزاید حق علاوه بر عدم پرداخت دو ماه دستمزد معوقه بیمه کارگران از سوی شرکت، تنها تا تیرماه پرداخت شده است.