کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران راه آهن کرج

روز پنجشنبه 31مرداد ماه جمعی از کارگران راه آهن کرج در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.

برپایه این گزارش معترضان با برپایی تجمع مقابل ایستگاه راه آهن کرج و در دست داشتن پارچه نوشته هایی خواستار دریافت کلیه معوقات مزدی خود شدند. کارگران معترض می گویند در پی بی توجهی مقامات به خواسته هایشان قصد دارند در روزهای آینده نیز به تجمع خود ادامه دهند.