کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته شوش و هفت تپه

جمعی از کارگران بازنشسته در شوش و هفت تپه روز یکشنبه ۲3 اردیبهشت ماه، در مقابل سازمان تامین اجتماعی در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی،فقر ، تبعیض و نابرابری ها دست به تجمع زدند.

بازنشستگان با در دست داشتن پلاکاردها و سر دادن شعارهای اعتراضی نسبت به میزان تعیین دستمزد شورای عالی کار‌ رژیم، گرانی افسارگسیخته، افزایش فقر، تورم و وضعیت بد معیشتی خود در پی عدم پرداخت مستمریهایشان، اعتراض کردند.