کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران آذرآب اراک

روز چهارشنبه 11 خرداد ماه  کارگران آذرآب اراک در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌ها و وضعیت نامشخص کارخانه،  ضمن برپایی تجمع، درب مدیریت را پلمب و مدیر کارخانه را اخراج کردند.

در پی واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی مشکلات و تعطیلی کارخانه آغاز شد. این کارگران اکنون نزدیک به یک سال است که بیکار هستند. حقوق‌های آنها پرداخت نشده است و در بدترین شرایط معیشتی به سختی روزگار می‌گذرانند. خواسته اصلی کارگران آذرآب بازگرداندن کارخانه به بخش دولتی است. آنها می‌گویند تمامی پیمانکاران و طرف‌های قراردادهای کاری آذرآب دولتی هستند و خصوصی بودن این کارخانه فقط منجر به تعطیلی و بیکاری شده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah