کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارکنان نفت  اهواز

جمعی از کارکنان نفت عضو پروژه 2000 واحدی مسکن مهر نفت اهواز روز یکشنبه 6 مهرماه در اعتراض به بلاتکلیفی 10 ساله خود اعتراض کردند.

همزمان با بازدید یکی از نمایندگان مجلس رژیم با همراهی مدیر کل راه و شهرسازی استان خوزستان از محل پروژه 2هزار واحدی مسکن مهر نفت اهواز،جمعی از کارکنان نفت عضو این پروژه بابرپایی تجمع اعتراضشان را نسبت به بلاتکلیفی 10 ساله در تحویل مسکن هایشان به نمایش گذاشتند وخواهان به سرانجام رساندن بیش از 700 واحد نیمه ساخت شدند.