کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران

روز چهارشنبه 13 دی ماه،شماری از کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران شاغل در میدان نفتی ابوذر در محل کار خود تجمع کردند.

اعتراض کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در مراکز عملیاتی نسبت به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان از جمله “حذف سقف‌ دستمزد،حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی و عودت کسورات مازاد مالیات” میباشد.کارکنان رسمی صنعت نفت خواستار اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت،پرداخت بک‌پی مربوط به این قانون،حذف سقف حقوقی و پرداخت فوق‌العاده ویژه،حذف مالیات زیاد از دستمزدها،افزایش سطح دستمزد،پرداخت پاداش بازنشستگی،بهبود خدمات رفاهی و وضعیت بهداشت و درمان،ابطال اساسنامه صندوق نفت و رسیدگی به دیگر مطالباتشان هستند.در همین روز شماری از کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران شاغل در میدان نفتی ابوذر نیز در محل کار خود دست به اعتصاب زدند.