کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارکنان شاغل ادارات دولتی

تجمع اعتراضی کارکنان شاغل ادارات دولتی 3

کارکنان شاغل در ادارات دولتی روز چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه در اعتراض به عدم رسیدگی مقامات به خواسته های خود در مقابل ساختمان مجلس رژیم تجمع کردند.

تجمع کنندگان نسبت به عدم اجرای تبدیل وضعیت شغلی و تداوم محرومیت شان از حق امنیت شغلی اعتراض دارند.همچنین معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی که روی آن خواسته های خود بودند از جمله:اجرای عدالت،عدم تبعیض و وجود امنیت شغلی را نوشته بودند، خواستار رسیدگی مقامات به مطالباتشان شدند