کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار کردستان

تجمع اعتراضی کارکنان خدماتی مدارس تهران

روز سه شنبه بیست و نهم فروردین ماه، جمعی از کارکنان خدماتی مدارس تهران، در اعتراض به وضعیت معیشتی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارکنان خدماتی مدارس تهران با برپایی تجمع در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش و همچنین سردادن شعارهای اعتراضی خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود و رسیدگی مقامات به وضعیت بد  معیتتی خود شدند.