کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان قلب تهران

 

کارکنان بیمارستان قلب تهران صبح روز پنج شنبه ۲9 اردیبهشت‌ماه، با تجمع در محوطه بیمارستان، نسبت به شرایط کاری و معیشتی خود اعتراض کردند.

کارکنان بیمارستان قلب تهران می گویند، معوقات مزدی دارند و حقوق‌شان را سر ماه پرداخت نمی‌کنند. آنها همچنین تأکید داشتند با این سطح گرانی و تورم، حقوق‌ شان به نیمه ماه هم نمی‌رسد و همواره از نظر معیشتی در فشار بوده و حقوق‌هایشان متناسب با رشد تورم افزایش پیدا نکرده است. مسئولین بارها قول داده‌اند که حقوق‌ها افزایش می‌یابد. اما قبل از اینکهحقوقی اضافه شود، ارزش پول‌ پایین آمده و با این سطح تورم دیگر نمی‌توان زندگی کرد.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah