کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان خمینی اهواز

پرسنل بیمارستان خمینی اهواز روز چهارشنبه ۵ بهمن ماه با برگزاری تجمعی به وضعیت نامطلوب سرویس های ایاب و ذهاب و تاخیر ده ماهه در پرداخت کارانه های خود اعتراض نمودند.

تجمع کنندگان بعد از حضور “سعید آزنده” معاون توسعه و “علی نجفی” مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در بیمارستان خمینی ضمن هو کردن این افراد شعار “مسئول بی کفایت نمی خواهیم نمی خواهیم” سر دادند. آنها خطاب به مسئولان اعلام کرده اند تا رسیدن به کلیه خواسته هایشان از جمله پرداخت کلیه معوقات مزدیشان دست از تجمع و اعتراض برنخواهند داشت.