کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

 تجمع اعتراضی پرستاران و کادر سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

پرستاران و کادر سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز روز چهارشنبه 22 تیر ماه طی برگزاری تجمعی  در مقابل دانشگاه علوم پزشکی تبریز خواهان مشخص شدن زمان استخدام رسمی خود شدند.

خواسته اصلی پرستاران و کادر سلامت، برقراری عدالت و تبدیل وضعیت نیروهای طرحی و قراردای ۸۹ روزه فاقد سهمیه می‌باشد. پرستاران و کادر سلامت، خواهان محقق شدن وعده مسئولین برای مشخص شدن وضعیت استخدامی آنها می باشند. ایران تنها کشوری در جهان است که پرستاران با ۱۲ شکل قرارداد کاری فعالیت می‌کنند. در حالی که همه کار یکسان دارند، دستمزد و مزایای آنها با هم تفاوت دارد. به گفته دبیرکل خانه پرستار ۴۵ درصد پرستاران ایرانی قرارداد موقت هستند که انتظار دارند تبدیل وضعیت شوند. آنها هر لحظه در نگرانی از اخراج ناگهانی و بیکار شدن روزگار می‌گذرانند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-