کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی نانوایان تهران مقابل اتاق اصناف

جمعی از اعضای اتحادیه نانوایان تهران روز سه شنبه 26 دی ماه در اعتراض به عملکرد سامانه نانینو(سامانه نظارت بر عرضه هوشمند نان) و سهمیه بندی تحویل نان و آرد با تجمع در مقابل اتاق اصناف خواستار پاسخگویی مسئولان شدند.

معترضان خواستار دستور مکتوب نحوه و تعداد فروش نان به مردم و اعلام نرخ نان در ماه‌های آینده شدند.براساس مستندات معترضان و نانوایان، سامانه نانینو برای هرکیسه آرد تحویلی سهمیه مشخصی را برای فروش تعیین کرده است ولی از اعلام آن خودداری می کند.نانینو بر این اساس نانوایان را جریمه میلیاردی و سهمیه آرد نانوایی را کسر می کند.به طور مثال نانینو مشخص کرده که نانوایان نان تافتون،یک کیسه آرد را باید به 22 نفر بفروشند و 22 کارت مختلف از دستگاه کشیده شود.این کیسه آرد حداکثر ۲۲۰ قرص نان تافتون می دهد،به عبارتی باید ۲۲ نفر و هرنفر حداکثر ۱۰ قرص تافتون بدهد اگر بیشتر بدهد وتعداد ۲۲ نفر کم شود،نانوا هم جریمه شده و هم اینکه سهمیه آرد کسر خواهد شد.نانوایان به عدم شفاف سازی مکتوب نانینو معترض هستند وتاکنون پاسخ مشخص مکتوب دریافت نکردند.