کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی دستیاران پزشکی بیمارستان رسول

دستیاران پزشکی بیمارستان رسول در تهران، روز چهارشنبه 6 بهمن ماه، نسبت به عدم دریافت حقوق قانونی خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گفته پرستاران، بعد از دو ماه مجددا دانشگاه ایران با وجود تاییدیه هیئت امنا حقوق جدید رو پرداخت نکرد و روز پنجم ماه با تاخیر همان حقوق قبلی را به آنها پرداخت کرده است. پرستاران خواهان پرداخت حقوق قانونی خود و اجرای احکام جدید هستند. گفتنی است، گروه های مختلف دستیاری هم تصمیم دارند هفته بعد دست به اعتصاب بزنند