کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی داوطلبان کنکور در برابر سازمان سنجش آموزش

جمعی از داوطلبان کنکور، روز شنبه 11 تیر ماه بدلیل اخلال در سایت سازمان سنجش آموزش کشور و شرکت در رشته‌های غیر مرتبط  در مقابل سازمان سنجش آموزش دست به تجمع زدند.

با اخلالی که در سایت سازمان سنجش آموزش کشور بوجود آمده است تعداد زیادی از داوطلبان کنکور مجبور به شرکت در رشته غیر مرتبط شده‌اند. داوطلبان کنکور که زحمات یک‌ ساله آنها به هدر رفته است در برابر سازمان سنجش آموزش کشوردست به تجمع اعتراضی زدند. با این اخلال در سایت سازمان سنجش، داوطلبان کنکور که باید در رشته تجربی امتحان می‌دادند به عنوان مثال، بایستی در آزمون ریاضی شرکت کنند. مسئولین سازمان سنجش داوطلبان کنکور را مجبور به شرکت در همان رشته انتخاب نشده کردند. در یک اقدام دیگر مسئولین بجای پاسخگویی و چاره جویی برای حل مشکل اقدام به وارد کردن نیروهای امنیتی برای کنترل و سرکوب داوطـلبان کنکور کردند. تا زمان انتشار خبر هیچ پاسخ مشخصی از سوی مسئولین سازمان سنجش آموزش کشور به داوطلبان معترض داده نشده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah