کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران روزمزد پتروشیمی جم در عسلویه

روز چهارشنبه 25 بهمن ماه شماری از کارگران روزمزدی پتروشیمی جم در عسلویه با برگزاری تجمعی نسبت به شرایط نامناسب شغلی خود اعتراض کردند.

این کارگر از مجموعه ۱۵۳ کارگر روزمزدی پتروشیمی جم با ۴ تا ۹ سال سابقه کار میباشند که بدون اضافه کاری،تعطیل کاری سنوات و عیدی با حداقل‌ها در پتروشیمی مشغول کارند.این کارگران با شرح وظایف یکسان و سابقه کار مستمر بدلیل‌ عدم تبدیل وضعیت،از امتیازات برابر با همکاران قراردادی و رسمی محروم اند و با وجود سال‌ها خدمت در بخش خدمات شرکت،حق اضافه کاری و تعطیل کاری، پاداش بهره‌وری، اجرای طرح طبقه‌بندی و حتی عیدی و سنوات پایان سال به آنها تعلق نمی‌گیرد.گفتنی است که در حالی مدیران پتروشیمی جم به در خواست کارگران پاسخ روشنی نمی‌دهند که اکثریت این کارگران به دور از خانوادهایشان در کمپ و کانکس‌های فاقد امکانات زندگی می‌کنند.