کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری

 

بنا به گزارش منتشره، روز سه شنبه 25 تیرماه، جمعی از بازنشستگان کشوری با درخواست بهبود سطح مستمری‌ها، ارتقای خدمات درمانی و بیمه‌ای و صیانت از اموال صندوق‌ها، مقابل وزارت کار تجمع اعتراضی بر پا کردند.

معترضین خواستار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و الزامات تصریح شده در آن هستند آنها در شرایط فعلی باید سطح خدمات درمانی بیمه پایه و خدمات رفاهی بازنشستگان بهبود یابد. بازنشستگان با در دست داشتن پوستر و بنرهایی  که روی آنها نوشته شده بود، ” معیشت ، سلامت ، با بیمه کارآمد حق مسلم ماست”، خواستار برآورد شدن خواسته های شان شدند.