کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان «مخابرات راه دور شیراز»

کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز، صبح روز سه‌شنبه 23 آذرماه، به استانداری فارس مراجعه کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

کارگران بازنشسته، دلیل تجمع خود را اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات ۱۵ساله خود با احتساب خسارت تاخیر و تادیه، بیان کردند. حدود ۱۵۰۰ کارگر بازنشسته مخابرات راه دور شیراز، بابت سنوات اشتغال و مطالبات مزدی گذشته طلبکار هستند. گفتنی است، از آنجا که این شرکت در دهه ۸۰ تعطیل شده و فعالیت اقتصادی ندارد، سال‌هاست که با وعده پرداخت مطالبات، کارگران سرگردان شده‌اند.