کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش

روز چهارشنبه دوم فروردین ماه، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان شوش در تجمعی اعتراضی در مقابل ساختمان فرمانداری این شهر خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

بازنشستگان معترض با در دست داشتن پلاکاردها و سر دادن شعارهای اعتراضی نسبت به میزان تعیین دستمزد شورای عالی کار‌ رژیم، گرانی افسارگسیخته، افزایش فقر، تورم و وضعیت بد معیشتی خود در پی عدم پرداخت مستمریهای ناچیز، اعتراض کردند.